ParisTroyes

EN CHAMPAGNE

MAY STARS - RWANDA

21 SHPAKOUSKI Viachaslau  
22 BRHANE Abel ERI
23 NSENGIYUMVA Shemu RWA
24 NGENDAHAYO Jeremie RWA
25 MUGALU Shafik UGA
26 TEWELDBRHAN Dawit ERI
27 ARAYA Habte Naod ERI

D.S. : HAILE Aklilu - 10137166771